Skip to main content

Disclaimer en copyright © 2019 Autorijschool van Wersch

 

PRIVACY POLICY VAN VAN WERSCH :
VAN WERSCH verzamelt geen gegevens van de gebruikers van haar site en eventuele aanverwante diensten.

Over het algemeen kunt u deze website bezoeken, zonder enige persoonlijk identificeerbare informatie kenbaar te maken.
Maar er zijn momenten dat u ervoor kunt kiezen om persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en bankgegevens in te vullen.

VAN WERSCH gebruikt uw gegevens enkel en alleen intern voor het tot stand brengen van de overeenkomst, voor een snelle en veilige afhandeling van een reservering en om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u verder te informeren over relevante en aanstaande activiteiten. Uw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en de informatie die u aan VAN WERSCH geeft, bijvoorbeeld door het invullen van gegevensvelden, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. We zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen, leasen of verhuren. In alle gevallen zal de uiterste zorgvuldigheid betracht worden met uw persoonlijke gegevens.

BEVEILIGDE VERBINDING
Al uw gegevens worden via deze website verstuurd via een beveiligde SSL-verbinding.

VERANDERINGEN
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

REAGEREN OF VRAGEN?
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, als u vragen heeft hierover of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen.

Aansprakelijkheid
De informatie op VAN WERSCH is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn of zelfs onjuistheden bevatten. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is VAN WERSCH niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie en producten of diensten, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie op deze site. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid links
Op deze site zijn diverse links naar andere websites opgenomen ter informatie van de bezoekers van VAN WERSCH. VAN WERSCH heeft geen enkele zeggenschap over deze sites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, die ontstaat door gebruik van de op deze sites aangeboden informatie, producten of diensten.

Rechten van intellectuele eigendom
Deze website bevat merken en oorspronkelijke werken, zoals onder andere teksten, foto’s en slagzinnen, die beschermd zijn door diverse rechten van intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, merk- en/of auteursrechten. VAN WERSCH is een geregistreerd bedrijf. Overige merken en logo’s op deze site zijn van de rechthebbende eigenaar. Ieder gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegelaten in de relevante wet- en regelgeving is niet toegestaan. VAN WERSCH behoudt al haar rechten voor.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VAN WERSCH mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.

Informatie over toepassing van cookies op deze website
Wat zijn cookies?
Een cookie is een bestand dat door een website geplaatst wordt op de computer van de sitebezoeker met als mogelijke doelen:

Functioneel: om het gebruik van de website te vergemakkelijken, bijvoorbeeld om de bezoeker bij herhaalbezoek te herkennen, inloggen te versnellen en formulieren versneld in te vullen.
Analytisch: om bezoekstatistieken te verzamelen en deze met name te kunnen gebruiken voor verdere verbetering en vernieuwing van de website.
Commercieel: om het klikgedrag van de individuele bezoeker te volgen en op basis van deze informatie commerciële acties te doen, bijvoorbeeld het aanbieden van specifieke informatie naar aanleiding van specifiek klikgedrag.

Er zijn veel soorten cookies, maar de nieuwe wetgeving maakt onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. De functionele cookies zijn niet aan de regelgeving gebonden. De niet-functionele cookies wel, waaronder dus ook de analytische en commerciële. Tot de laatste behoren ook de cookies die bijvoorbeeld Google Analytics en veel social sharing buttons van sociale medianetwerken zetten.

Welke cookies worden op deze site gebruikt en met welk doel?
Deze website maakt geen gebruik van cookies!

Tot slot beschikt deze website over buttons om informatie van deze website te delen op uw (eventuele) sociale medianetwerken (bijv. Twitter en Facebook). Deze sociale netwerken plaatsen ook cookies voor zowel functionele, analytische als commerciële doeleinden. Het betreft hier ondermeer cookies van:
Twitter.com
Facebook.com
Google PLus

Hoe kunt u cookies weigeren of verwijderen?
Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies weigeren en eventueel al geplaatste cookies verwijderen. Er zijn diverse soorten internetbrowsers (bijv. Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari) en de wijze van instellen varieert. Raadpleeg daarom de help-functie van uw internetbrowser om uw cookie-instellingen desgewenst aan te passen. Houd er rekening mee dat het aanpassen van uw instellingen effect kan hebben op alle sites die u bezoekt.
U kunt ook gebruik maken van het programma GHOSTERY om duidelijk zichtbaar te maken welke cookies actief zijn. Hiermee kunt u ze ook weigeren of verwijderen. Het programma GHOSTERY kunt u downloaden en aan uw internetbrowser vastkoppelen dat doet u via deze link: https://www.ghostery.com/

De website van Autorijschool Van Wersch is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. Autorijschool Van Wersch behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Autorijschool Van Wersch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

 

Alle Rechten voorbehouden.

Niets uit deze website mag worden veelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autorijschool Van Wersch. Elk gebruik van dit materiaal ten behoeve van reclame en of activiteiten van gelijke strekking is expliciet verboden en zal juridisch worden vervolgd. Autorijschool Van Wersch wil een ieder verzoeken om dergelijke activiteiten of een verdenking hiervan te melden. Autorijschool Van Wersch is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.

Restricted rights.

Except for agreed Internet operational purposes, no part of this website may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, recording, or otherwise, without prior permission of Autorijschool Van Wersch on behalf of the copyright holders. Any use of this material to target advertising or similar activities is explicitly forbidden and will be prosecuted. Autorijschool Van Wersch requests to be notified of any such activities or suspicions thereof.